» » » » » » » Tekstil Terimleri

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç


- a -


aba aba

abaca abaka, manila kendiri

abrasion aşınma, yıpranma

abrasion resistance aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci

abrasion resistant aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci

Abrasion test Aşınma testi

abrasive paper zımpara kağıdı

absolute mutlak, salt

Absolute rotary encoder Mutlak değerli döner sensör

absorbencey emicilik, soğurganlık

absorbent emici, soğurgan

absorbent cotton hidrofil pamuk

absorbent gauze sargı bezi

absorbing capacity soğurma yeteneği

absord emmek, soğurmak, içine çekmek

absorption emme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon

absorption spectrum soğurma tayfı, absorpsiyon spektrumu

absorptive emici, soğurucu

absorptive power boya alış gücü

acacia akasya

acacia gum akasya zamkı, arapzamkı

acaroid resin akaroit reçinesi

accelerate hızlandırmak

accelerator akseptör, alıcı

acceptor akseptör, alıcı

accessories aksesuar

accordion pleats akordeon pli, akordeon pli

Accumulate yarn İplik akümülatörü

Accumulator Hafıza

Accumulator Akümülatör

Accumulator retainer Akümülatör tutucusu

accuracy doğruluk, kesinlik

accurate doğru, kesin, tam

acetate asetat

acetate dye asetat boyası

acetate dyestuff asetat boyarmaddesi

acetate fibre asetat lifi

acetate rayon asetat ipeği

acetate silk asetat ipeği

acetate yarn asetat ipliği

acetic acid asetik asit

acetone aseton

acetyl cellulose selüloz asetat

acetylene asetilen

achromatic akromatik, renksemez

acid-fast aside dayanıklı

acid-free asitsiz

acid-resisting aside dayanıklı

acid asit

acid ageing asit buharlaması

acid ager asit buharlayıcısı

acid bath asit banyosu

acid developing bath asitli geliştirme banyosu

acid dye asit boya

acid dyestuff asit boyarmadde

acid hydrolysis asit hidroliz

acid liquor asit banyosu

acid radical asit kökü

acid shock dyeing asidik şok boyama

acid stain asit lekesi

acid steam ager asitli buharlama makinesi

acid treatment asitle muamele

acid vapour asit buharı

acid vat asit teknesi

acidic asitlemek

acidify asitlemek

acidimetry asidimetre, asitölçüm

acidity asidite

acidulate asitlemek

acrylic akrilik

acrylic acid akrilik asit

acrylic fibre akrilik lif, akrilik elyaf

acrylic resin akrilik reçine

acrylonitrile akrilonitril

activated sludge aktif çamur

activation aktivasyon

Activation of tube seat control Masuranın yerleşmesinin gözleminin aktive edilmesi

activator aktivatör, aktifleştirici

active etkin, aktif

active matter aktif madde, etkin madde

active oxygen aktif oksijen, etkin oksijen

Actual doffer step Aktüel takım değiştirici adımı

Actual value of cycles Aktüel ritim değeri

sal ammoniac nişadır, amonyum klorür

add eklemek, katmak, ilave etmek

addition ekleme, katma; ek, ilave

addition polymerization katılma polimerizasyonu

addition campound katılma bileşiği

addition reaction katılma tepkimesi, adisyon reaksiyonu

additional ek, ilave

additional feeding ek besleme, ilave besleme

additive katkı (maddesi)

adhere yapışmak

adhesion yapışma adhezyon

adhesive yapıştırıcı, tutkal, zamk

adiabatic adiyabatik, ısı geçirmez

adipic acid adipik asit

adjust ayarlamak

Adjustable bearing Ayarlanabilen yatak

Adjustable bearing support Sallanır (döner) yatak mesnedi

Adjustable cam Kumanda kamı

Adjustable idler pulley Ayarlanabilen avara kasnağı

Adjusting screw Ayar vidası

adjustment ayarlamak

admix katmak, katıp karıştırmak

admixture karışım, harman

adsorb yüze çekmek, yüze tutunmak

adsorbent yüze tutulan, adsorban

adsorption yüze tutunma, yüzerme, adsorpsiyon

aerate havalandırmak

aerated fibre boş lif

aerosol aerosol, havada asıltı

affinity ilgi afinite

affinity to dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği

after-bleach sonradan beyazlatmak

after-soaping son sabunlama

after -scrooping son avivaj, son yumuşatma

after finish son apre

afterchroming sonradan kromlama

aftersoften sonradan yumuşatmak, sonradan avivaj yapmak

aftertreatment son işlem

again tekrar, yine

agar-agar agar-agar

age buharlamak

ageing buharlama

agent araç, vasıta

ager buharlayıcı

aggregate yığışım, agregat

agitate karıştırmak, çalkalamak

air-free havasız

air hava, havalandırmak

air condition iklimlemek, klimatize etmek

air contidioning havalandırma, iklimleme

air cooling havayla soğutma

air current hava akımı

air cushion hava yastığı

Air drier Havalı kurutucu

air drying havayla kurutma

air filter hava filtresi, hava süzgeci

air humidification hava nemlendirme

air humidifier hava nemlendirici

air humidity hava nemi

Air injection Enjeksiyon havası

air jet hava memesi

air passage hava pasajı

air permeability hava geçirgenliği

air pressure hava basıncı

airproof hava sızdırmaz, hava geçirmez

airtight hava sızdırmaz, hava geçirmez

alcohol alkol

alcoholometry alkolometri, alkolölçüm

alcoholysis alkoliz

aldehyde aldehit

alginate alginat

alginate fibre alginat lifi

Alignment bushing Ayar kovanı

Alignment gauge Erkek şablon

Alignment gauge Kalibre şablonu

Alignment of top and bottom rollers Eksen paralelliği

aliphatic alifatik

alkali alkali

alkali cellulose alkaliselüloz

alkali fastness alkali haslığı, baz haslığı

alkali metals alkali metaller

alkali reserve alkali rezerve

alkali resistant alkaliye karşı dayanıklı

alkalimetry alkalimetri

alkaline alkalik, bazik

alkaline earth metals toprak alkali metaller

alkaline Iye alkalik çözelti

alkalinization alkalileştirme

alkane alkan

alkene alken

alkyne alkin

all silk saf ipek, has ipek

allotropy allotropi

alloy alaşım

allround fastness üniversal haslık, her tür haslık

aloe fibre sarısabır lifi

alpaca alpaka; alpaka yünü

alpaca yarn alpaka ipliği

alpha celluloze alfa selüloz

alpha particile alfa taneciği

alter değiştirmek, değişmek

alteration değişme, değiştirme

alum şap

alum mordant alum mordanı, şap mordanı

alumina alümin, alüminyum oksit

aluminium alüminyum

aluminium acetate alüminyum asetat

aluminium cahoride alüminyum klorür

aluminium oxide alüminyum oksit

aluminium sulfphade alüminiyum sülfat

amalgam amalgam, cıvalı alaşım

amber kehribar, kehribar rengi

amber finish kehribar apresi

amine amin

amino acid amino asit

ammeter ampermetre, akımölçer

ammonia amonyak

ammonium amonyum

ammonium acetate amonyum asetat

ammonium bicarbonate amonyum bikarbonat

ammonium chloride amonyum klorür

ammonium sulphate amonyum sülfat

amorphous biçimsiz, şekilsiz, amorf

amortization amortisman

amphiphilic amfifil

ampholyte amfolit

amphoteric amfoter, dönek

amylase amilaz

anaerobic anaerobik

analitic (al) analitik, çözümsel

analysis çözümleme, analiz, tahlil

analytical chemistry analitik kimya

andothermic reaction ısıalan tepkime, endotermik reaksiyon

angora rabbit hair Ankara tavşanı yünü

angora wool tiftik, moher

anhydride anhidrit

aniline anilin

aniline dye anilin boyası

aniline oil anilin yağı

aniline salt anilin tuzu

animalize yüne benzetmek

anion anyon

anion exchanger anyon değiştirici

anionic anyonik

anionic dyestuff anyonik boyarmadde

anisotropic anizotrop

anisotropy anizotropi

annual yıllık

anodal anotsal, anodik

anode anot

anodic anotsal, anodik

anolyte anolit, anot çözeltisi

anorak anorak

anthracite antrasit

anthraquinone antrakinon

anti-ager eskimeyi önleyici madde

Anti-friction clip (Apron kafesi dönüş kenarı için) kızak parçası

Anti-ribboning device Kuşak bozma donanımı

antibacterial finish antibakteriyel apre, hijyenik apre

anticcorrosive korozyon bölgesi

antichlor antiklor, klor giderici

anticoagulant antikoagülan

antifelting keçeleşme önleyici

antifelting finish keçeleşme-önler apre,, keçeleşmezlik apresi

antifoaming agent köpük önleyici madde

antimony antimon

antioxidant antioksidant, oksitlenme önleyici

antipilling finish boncuklamayı önleyici bitim işlemi

antiredeposition agent kir taşıyıcı madde

antislip finish kaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi

antisnag finish kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi

antistatic antistatik

antisymmetry antisimetri, karşıt bakışım

antithixotropy antitiksotropi

antraquinone dyes antrakinon boyar maddeleri

apparatus aygıt, alet

apparel elbise, kıyafet

appliance alet, araç

application uygulama, tatbik

applicator rol aktarma valsi, aktarma merdanesi

applique aplike

apply uygulamak, sürmek

apron önlük, göğüslük

Apron Apron

Apron top roller Apron silindiri

Apron tube Profilli boru

apua regia altın suyu, kral suyu

aqueous sulu

aqueous solution sulu çözelti

arginine arginin

argon argon

arithmetical aritmetik

aromatic aromatik

aromatic compounds aromatik bileşikler

aromatic hydrocarbons aromatik hidrokarbonlar

Arrow İbre

Arrow key Oklu tuş

artifical yapay, suni

artificial fiber yapay lif, sentetik lif

artificial leather suni deri, yapay deri

artificial light yapay ışık, suni ışık

artificial light shade akşam nüansı, boyamanın lamba ışığındaki nüansı

artificial resin yapay reçine, sentetik reçine

artificial silk yapay ipek, suni ipek, reyon

artificial suede yapay süet, suni süet

asbestos amyant, asbest

asbestos fibre amyant lif, asbest lifi

ash kül

ash content kül miktarı

asparagine asparajin

asphalt asfalt

aspirator aspiratör

assemble monte etmek, kurmak

Assembly Katlama işlemi

assembly line seri üretim hattı, montaj hattı

Assembly nozzle Toplayıcı düze

assimilate sindirmek, özümlemek

assimilation özümleme

association birleşme, assosiyasyon

astrakhan astragan

asymmetry asimetri, bakışımsızlık

atactic ataktik

atenuate zayıflamak, hafifletmek

atmosphere atmosfer

atom atom

atomic mass unit atomik kütle birimi

atomic number atom numarası, atom sayısı

atomic volume atom hacmi, atom oylumu

atomic weight atom ağırlığı

atomizer püskürteç, pülverizatör

attach bağlamak, birleştirmek

attract çekmek

attraction çekim

attractive çekici

autocatalysis otokataliz, öztezleştirme

autoclave basınçlı kap, otoklav

automatic otomatik

automatic loom otomatik tezgah

Automatic operation Otomatik çalışma konumu

automation otomasyon

Automation Otomasyon (PLYCAT)

autooxidation otooksidasyon, özyükseltgenme

auxiliary yardımcı

auxiliary product yardımcı madde

auxochrome oksokrom

average ortalama

awning tente

Axle (siehe auch Welle) Aks Mil

azeotropic eşkaynar, azeotrop

azine dyes azin boyaları

azo dyes azo boyaları

azoic coupling component azoik kenetleme bileşeni

azoic diazo component azoik diazo bileşeni

azoic dye azoik boya

azure gökmavisi back arka, sırt, kaşelemek

Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/

Tekstil Terimleri

Google'da Tekstil Terimleri isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply