» » pack paketlemek, ambalaj yapmak

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p - o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


pack paketlemek, ambalaj yapmak

package bobin; ambalaj

Package contact pressure Bobin temas basıncı

Package conveyor belt Bobin taşıma bandı

package dyeing bobin boyamacılığı

Package holder Bobin tutucu

Package lifter arm Bobin kaldırma donanımı

Package lifting Bobin kaldırma

Package winding Bobin sarımı

packthread ambalaj ipi, bağlama ipi, çuvaldız ipi

paco hair pako tüyü

pad-dry process fularlama-kurutma yöntemi

pad-jig dyeing pad-jig boyama

pad-roll method pad-roll yöntemi, emdirme, bekletme yöntemi

pad-steam process pad-steam yöntemi, emdirme-buharlama yöntemi

pad fular; fularlamak

pad jig fular jiger

padding fularlama

padding dye fularlama boyası

padding liquor fularlama banyosu, emdirme banyosu

padding machine emdirme makinesi, fular

padding mangle emdirme mmakinesi, fular

padding mangle with doctor blade rakkeli fular

paddle dyeing machine paletli yıkama makinesi

Padlock Asma kilit

Padlock Asma kilit

paint boya, boyamak

pair çift

Pair of pawls Kilit mandalı çifti

pale soluk, uçuk, mat, pastel

panne pan

panties kadın külotu, çocuk külotu

pantihose külotlu çorap

pantograph pantograf, tıpkıçizer

pants külot, don; pantolon

panty hose külotlu çarap

papain papain

paper kağıt

paraffin parafin

Parallel yarn spinning machine Paralel iplik eğirme makinesi

parchment parşömen

Parking position Park pozisyonu

partial kısmi

partial boiling yarı kaynatma

partial drying kısmi kuruma

partial pressure kısmi basınç

Partial weight release Kısmi serbest bırakma

particle parçacık

passage geçiş, pasaj

passive pasif

Password Şifre

Password Window "Şifre" ekranı

paste pat

pastel pastel renk

patch yama; yamamak

patent leather rugan

patissium hydroxide potasyum hidroksit

pattern desen; patron; model

pattern card katalog

pattern shearing desenli makaslama

patterned desenli

Pawl Kilit pençesi

Pawl Şalt tırnağı

Pawl guide Kilit mandalı klavuzu

peanut protein fiber yerfıstığı proteini lifi

pectin pektin

Peg-tray Peg-Tray (Masura yerleştirme çubuğu tutacağı)

Peg-tray conveyor system Peg-Tray taşıma sistemi

Peg-tray cycles carried out Gerçekleştirilen Peg-Tray ritimleri

Peg-tray cycles to be carried out Gerçekleştirilecek Peg-Tray ritimleri

Peg Peg (Masura yerleştirme çubuğu)

Peg board "Peg" rafı

pekin pekin

pelt pösteki, post; işlenmiş deri

pelt wool post yünü

penetrate içine işlemek, içine girmek

penetrating power of the dye boyanın nüfuz etme gücü, boyama gücü

peptide peptit

perceh kumaş kontrol makinesi

perforated drum drier delikli tamburlu kurutucu

Perlon perlon

permanent sürekli, kalıcı

permanent crease kalıcı plise

permanent finish kalıcı apre

permanent hardness kalıcı sertlik, daimi sertlik

permanfanate permanganat

permeability geçirgenlik

permeable to water su geçirir

peroxide peroksit

perrotine printing perotin baskı

Persian carpet İran halısı

Persian lamb astragan kürk

Persigan rug İran halısı

perspiration terleme

petroleum petrol

petticoat jüpon, iç eteklik; kombinezon

phenol fenol

phenolplthalein fenolftalein

phosphate fosfat

phosphatize fosfatlamak

phosphonation fosfonasyon

phosphor fosfor

phosphorescence fosforışı, fosforesans

phosphorescent fosforlu

phosphoric acid fosforik asit

Photo-eye Işıklı bariyer

photo fotoğraf

photocell fotosel

photoengraving fotogravür

photolysis ışılbozunma, fotoliz

photon foton

phthalein ftalein

phthalocyanine dye ftalosiyanin boyası

physical fiziksel

pick temizlemek, ayıklamak

picker pamuk atma makinesi

Pictograph Piktograf

piece parça

piece dyeing parça halinde boyama

piece goods mensucat, dokuma

Piecing-up cycle Eğirme başlama peryodu

Piecing-up device İplik bağlama donanımı

Piecing-up starter Eğirme başlatıcı (PLYfiL)

Piecing-up wire İplik geçirme teli

pigment pigment, renkveren, pigmentlemek

pigment binding pigment bağlama

pigment dyeing method pigment boyama yöntemi

pigment dyestuff pigment boyarmaddesi

pigment padding process pigment emdirme yöntemi

pigment printing pigment baskı

pile tüy, hav

pile fabric havlı kumaş, tüylü kumaş

pile up katlamak, yığmak, istiflemek

pileless tüysüz

pileless finish tüysüz apre

piler istifleyici

Pillar Klavuz sütunu

pillow yastık

pillow lace kopanaki

pillowcase yastık kılıfı

pillowslip yastık kılıfı

pin topluiğne

pin chain iğneli taşıyıcı

pin spot puan

pin tuck dar ve süslü pli

Pin type face wrench Ön delik anahtarı

pin up iğnelemek

pincushion iğnelik, iğnedenlik

pink pembe

pinstripe ince çizgi

pipe boru

pipette pipet

piqué pike

pirn bobin

piston piston

Piston rod Piston kolu

Pivoted cylinder Salınım silindiri

Pivoting arm Sallanır (döner) çember

Place lubricated Yağlama yeri

plactic plastik

plaid ekose kumaş, kareli kumaş

plain düz, desensiz

Plain space (of the bottom rollers) (Alt silindirlerin) Ara bölge

plait kıvrım, pli, plise

plank keçeleştirmek

planking mahcine keçeleştirme makinesi

plant bitki; tesis, fabrika

plastisol plastisol

plate felting machine levhalı keçe makinesi

Plate separator Separatör plakası

plate singeing machine levhalı yakma makinesi

pleat kıvrım, pli, plise; pli yapmak

pleater plise makinesi

pleating machine plise makinesi

plesh pelüş

Plied yarn Katlı iplik

plucked wool post yünü, yolma yün

Plug-in card Takma (kart)

Plug-in slot Takma yarığı

Plug-in slot Soket

Plus button Artı düğmesi

Ply yarn PLY iplik

Plybox PLYBox

Pneumatic cylinder Pnömatik silindir

Pneumatic cylinder Pnömatik silindir

Pneumatic cylinder for drive roller Pnömatik yay

Pneumatic unit Pnömatik ünite

pocket cep

point of break kopma noktası

Pointed adapter Sivri ağızlı parça

polar kutupsal, polar

polar bond polar bağ

polar group polar grup

pole kutup

polish cilalamak, parlatmak

polishing machine parlatma makinesi, cila makinesi

polo neck balıkçı yaka

polpropylene fibre polipropilen lifi

polyamide poliamit

polychromatic polikromatik, çok renkli

polychrome çok renkli

polychrome printing çok renkli baskı

polychromy çok renklilik

polycondensation polikondansasyon

polyester polyester

polyester fibre polyester lifi

polygenetic poligenetik

polygenetic dyestuff poligenetik boyarmadde

polymer polimer

polymerization polimerizasyon

polymerize polimerleştirmek

polymerizing machine kondensasyon makinesi, polimerizasyon makinesi

polyolefine fibre poliolefin lifi

polypeptide polipeptit

polystyrene polisitren

polyurethane poliüretan

polyvalent çokdeğerlikli, polivalan

polyvinyl polivinil

polyvinyl acetate polivinilasetat

polyvinyl alcohol polivinilalkol

polyvinylidene poliviniliden

polyvinylidene chloride polivinilidenklorür

pongee ponje

poplin poplin

porcupine iğneli vals

pore gözenek

porosity gözeneklilik

porous gözenekli

Portable brake Taşınabilir el freni

position durum; yer

Position of the operator Operatör pozisyonu

positive electron pozitif elektron

positivi artı, olumlu

positron pozitron, pozitif elektron

postboarding art fiksaj

potash potas

potassium potasyum

potassium bicarbonate potasyum bikarbonat

potassium carbonate potasyum karbonat

potassium chloride potasyum klorür

potassium chlorite potasyum klorit

potassium cyanide potasyum siyanür

potassium ferricyanide potasyum ferrisiyanür

potassium ferrocyanide potasyum ferrosiyanür

potassium lodide potasyum iyodür

potassium thiocyanate potasyum rodanü

potato starch patates nişastası

potential potansiyel

potential energy potansiyel enerji

Potentiometer Potansiyometre

pouch cep

powder toz

power güç, kuvvet

power station enerji santrali

Power supply Enerji temini

Power supply Enerji temini

Power switch Devre kesici

poynosic fibre polinozik lif

prayer rug seccade, namazlık

Pre-shrunk filament Önceden büzdürülmüş filament

preboarding ön fiksaj

precipitant çökeltme maddesi

precipitate çökeltmek; çökelmek; çökelti

precipitation çökeltme, çökelme

precipitation bath çöktürme banyosu

Precision gauge Ölçüm şablonu

Precision screw Ayarlı civata

predry ön kurutma yapmak

predrying ön kurutma

preheating ön ısıtma

preliminary ilk, ön

preliminary bleach ön beyazlatma

preliminary finish ön apre

preliminary mordanting ön mordanlamak

preliminary scouring ön yıkama

premordan ön mordanlamak

preparation hazırlama

preparatory dyeing zemin boyama

preparatory finish hazırlık apresi, ön apre

preparatory work hazırlık çalışması, ön çalışma

prepare hazırlamak

prepare the bath banyoyu hazırlamak

preprint ön baskı

prescription reçete

preservative koruyuvu madde

presetting ön fiksaj

preshrunk ön çektirilmiş

press pres; sıkmak; ütülemek

pressing machine ütü makinesi

pressure basınç

pressure ager basınçlı buharlayıcı

pressure cooker basınçlı pişirici, otoklav

pressure dryer basınçlı kurutucu

pressure dyeing basınçlı boyama

Pressure gauge Manometre

Pressure monitor Basınç gözleyici

pretreatment ön işlem

preventive koruyucu

prewashing ön yıkama

price fiyat

prification arıtma, temizleme

primary birincil, primer

primary colour ana renk

prime the bath banyoyu güçlendirmek

print baski; emprime, basma kumaş; basmak; kumaşa desen yapmak

print back cloth basma altı, astar bezi, blanket

print paste baskı boyası

print works basmahane, basma atölyesi

printed calico pamuklu basma

printed fabric basma kumaş

printed material emprime kumaş, basma kumaş

printer's blanket astar bezi, basma altı, blanket

printer's felt astar bezi basma altı, blanket

printign block baskı bloğu, el baskı kalıbı

printing baskı boyası

printing area baskı yüzeyi, baskı alanı

printing auxiliary baskı yardımcı maddesi

printing blanket baskı blanketi

printing car baskı arabası

printing cylinder baskı silindiri

printing design baskı deseni

printing from plates al baskısı

printing gum baskı kıvamlaştırıcısı

printing machine baski makinası

printing method baskı yöntemi

printing mould baskı bloğu, el baskı kalıbı

printing paste baskı patı

printing pattern baskı deseni

printing roller baskı silindiri, baskı valsi

printing screen baskı şablonu

printing stencil baskı şablonu

printing technique baskı tekniği

printing thickener baskı kıvamlaştırıcısı

process işlem, yöntem, süreç; işleme tabi tutmak

process water işletme suyu, sanayi suyu

Processor card İşlemci kartı

Processor module İşlemci modülü

produce üretmek, yapmak

product ürün, mahsul

production üretim

productive verimli

productivity verimlilik

profiled fibre profilli lif

program(me) program

Programmable logical control PLC (Programlanabilir Hafızalı Kumanda)

Programme Program

proof prova baskı, deneme baskısı

Proper use of the machine Kurallara uygun kullanım

property özellik

proportion oran

protease proteaz

protect korumak

protection koruma

Protection screen Koruyucu elek

protective koruyucu

Protective cap Koruyucu kapak

protective clothes koruyucu iş elbisesi

protective colloid koruyucu koloit

protective effect koruyucu etki

protective finish koruyucu apre

protective layer koruyucu tabaka

protein protein

protein fibres protein lifleri

proton proton

Proximity switch Yaklaştırma sensörü

Proximity switch Yaklaşım sensörü

Proximity switch Yoklayıcı

prtinting table baskı masası

prunella karamandola

prunelle karamandola

prunello karamandola

prussiat acid prusik asit

prussiate aniline black prisuat siyahı

puality control kalite kontrolü

pucker kırışık, buruşukluk; büzgü; kırışmak, buruşmak

puff büzgülü yer, kabarık yer

puffsleeve kabarık kol, kabarık yen

pull prova baskı, deneme baskısı

Pull cord Çekme kordonu

Pull cord Kordon (imdat kapama)

Pulley Kasnak, disk, sarım dişlisi, makara

pullover süveter

pulverization püskürtme

pulverize püskürtmek

pulverizer püskürtücü

pump pompa

pure arı, saf, katıksız

pure linen saf keten, has keten

pure silk saf ipek, has ipek

pure wool saf yün

purify arıtmak, temizlemek

purl ters iğne; ters örgü yapmak

purple mor

Push button Buton, basmalı buton

putassium antimonyl tartrate potasyum antimonil tartrat

pyjamas pijama

pyrazolone dyes pirazolan boyaları

pyrolysis piroliz


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da pack paketlemek, ambalaj yapmak isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply