» » machine makine

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m - l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


machine makine

Machine Makine

Machine foot Makine ayağı

Machine speed Makine hızı = Makine devri

Machined surface Pürüzü giderilmiş yüzey

maco cotton mako pamuğu

macromolecule dev molekül, makromolekül

madder kızılkök, kökboyası

magnesium chloride magnezyum klorür

magnesium oxide magnezyum oksit

magnesium sulphate magnezyum sülfat

Magnet retainer Manyetik tutucu

magnetic manyetik, mıknatıssal

magnifying glass büyüteç

main colour ana renk

Main draft Toplam çekim

Main draft Ana çekim

Main drafting zone Ana bölge genişliği

Main drive components Ana tahrik

Main drive motor Tahrik motoru

Main drive motor Ana tahrik motoru

Main drive shaft Ana tahrik mili

Main Menu Window "Ana Menü" ekranı

main sonstituent ana bileşen temel bileşen

Main spinning speed Ana eğirme devri

main switch ana şalter

Main switch Ana şalter

Main zone Ana bölge

Main zone condenser Ana bölge yoğunlaştırıcısı

Mains filter Ince filitre

maize mısır

maize protein fibre mısır protein lifi

maize starch mısır nişastası

Malfunction Arıza

Malfunction code Hata kodu

Malfunction code Arıza kodu

Malfunction indication Hata mesajı

Malfunction Memory Window "Hafızadaki Arızalar" ekranı

Malfunctions Window "Arızalar" ekranı

maltose maltoz

man-made fibre sentetik lif, yapay lif

Man-made fibres Yapay lif

mangesium magnezyum

mangle çamaşır mengenesi; sıkmak

mangle effect sıkma efekti

mangle roller sıkma silindiri, sıkma roliği

Manila Manila keneviri

Manila hemp Manila keneviri

Manilla hemp Manila keneviri

manometer manometre, basıölçer

mantilla başörtü, şal

Manual Doffer Operation Window "Takım Değiştiricinin Manuel Çalıştırılması"
ekranı

manufacture yapım, imal; yapmak, imal etmek

Manufacturer's agent Servis partneri

manufacturing faul fabrikasyon hatası

mark işaret; marka

mark off akmak, bulaşmak, lekelemek

market Pazar; piyasa

mass-dyed çözelti halindeyken boyanmış

mass kütle

mass action law kütleler etki yasası, kütleler tesiri kanunu

mass production seri imalet, seri üretim

mat hasır; paspas; keçe; küçük halı

mat donuk, mat

match colours renkleri uyuşturmak

material kumaş

mathing suit mayo

matt donuk, mat

matter madde

matting hasır, hasır örgüsü

mattress şilte, döşek

mature olgun

maximum azami

maximum speed azami hız

maximum temperature maksimum sıcaklık

measure ölçü: ölçmek

measuring and folding machine ölçme-katlama makinesi

measuring and rolling machine ölçme-sarma makinesi

measuring device ölçme aleti

measuring machine ölçme makinesi

mechanical mekanik

mechanism mekanizma

melange prin vigore baskı

melange yarn melanj iplik

melt erimek; eritmek

melting point erime noktası

melton melton

melton finish melton apresi

membrane zar

Memory card Hafıza kartı

Memory module Hafıza modülü

mend onarmak, tamir etmek

mercerization merserizasyon

mercerization in grey ham ürün merserizasyonu

mercerize merserize etmek

mercerizing merserizasyon

mercerizing assistant merserizasyon yardımcı maddesi

mercerizing liquor merserizasyon banyosu

mercerizing machine merserize makinesi

mercerizing pad merserize fuları

mercury cıva

mercury mordant cıva mordanı

merino merinos koyunu; merinos yünü

merino wool merinos yünü

merino yarn merinos ipliği

metachrome dyeing metakrom boyama

metal-coat metal kaplamak

metal complex dyeing metal kompleks boyama

metal complex dyestuff metal kompleks boyarmaddesi

metal detector metal detektörü

metallic metalik

metallic lustre metalik parlaklık

metallic mordan metalik mordan

metallize metal kaplamak

metamerism metamerizm, metameri

metamery metameri, metamerizm

Meter counter Metre sayacı

methane metan

method yöntem, metod

methylated spirik denatüre alkol

metric metrik

metric count metrik numara

milk of lime kireçsütü

mica mika

micelle misel

micro mikro

microfibril mikrofibril

microscope mikroskop

microwave drier yüksek frekanslı kurutucu

Middle bottom roller Orta alt silindir

migration migrasyon

migration inhibitor migrasyon önleyici

Milanesa Silk Milano ipeği

mildew küf

mildewproofing finish küflenmezlik apresi, küflenmezlik bitim işlemi

milk of lime kireçsütü

mill dinklemek

millable dinklemeye elverişli

milling dinkleme

milling crease dinkleme kırışığı

milling machine dink makinesi

milling machine with hammers tokmaklı dink makinesi

milling machine with rollers silindirli dink makinesi

milling stock tokmaklı dink makinesi

miltifilament yarn çok filamentli iplik

miltucolour pattern çok renkli desen

mineral mineral

mineral acid anorganik asit

mineral coal taşkömürü

mineral dyestuff mineral boyarmadde

mineral fibre mineral lif, anorganik lif

mineral mordant mineral mordan

mineral oil mineral yağı, madeni yağ

minimal minimal

minimum asgari, minimum

mink Amerika vizyonu

Minus button Eksi düğmesi

misten nemlendirmek

mix karıştırmak

mixed colour karışım rengi

mixed yarn karışık iplik

mixer karıştırıcı

mixing room karışım odası

mixture karışım

modacrylic fibre modakrilik

model model, manken

module modül

Module Modül

mohair tiftik, moher

mohair wool moher yünü

moire muare, hareli kumaş

moiré hareli; hareli kumaş

moiré calender muare kalandırı

moiré effect muare etkisi

moiré silk muare ipek

moist nemli, rutubetli

moist crosslinking nemli buruşmazlık terbiyesi

moistener nemlendirici

moistening agent nemlendirme maddesi

moisture-repellent nem itici

moisture nem, rutubet

moisture resistant neme karşı dayanıklı

mol mol

molar molar

mole mol

molecular moleküler

molecular weight molekül ağırlığı

molecule molekül

moleskin moleskin, köstebek kürkü, kadife pantolon

molleton molton

mollitan molton

molten metal bath ergimiş metal banyosu

molten metal dyeing machine ergimiş metal boyama makinesi

Monitoring of upper yarn Üst iplik gözlemi

Monitoring of yarn transfer İplik transferinin gözlemi

monkey wrench ingilizanahtarı

Mono-filament Monofilament

monochromatic monokromatik, tek renkli

monochromator monokromatör

monofilament monofil, monofilament, tek filament

monofilament yarn monofilament iplik

monomer monomer

monovalent tekdeğerli, monovalan

moquette moket

mordand dyeing mordan boyama

mordant mordan, boyasaptar

mordant dye mordan boyası

mordant dyestuff mordan boyarmaddesi

mordanting effect mordanlama efekti

mordanting power mordanlama gücü

morocco maroken

morocco leather sahtiyan

mortar havan

moth güve

mothproof güveye karşı dayanıklı

mothproof finish güveye karşı dayanıklılık apresi

Motor Motor

Motor block Motor bloğu

Motor fan Havalandırma aygıtı, Vantilatör

Motor plate Motor plakası

Motor protective switch Motor koruma şalterı

mould küf

mount monte etmek, kurmak

Mount Çıkarma

move hareket etmek; hareket ettirmek

mulberry silk has ipek

mule selfaktör

mull ince müslin

multi-bowl calender çok silindirli kalandır

Multi-filament Multifilament

multicolour dyeing çok renkli boyama

multicolour printing çok renkli baskı

multicoloured renkli, alacak

multifilament çok filamentli

multilayer fabric çok katlı kumaş

multiple çok

multiple bath dyeing çok banyolu boyama

multivalent çokdeğerlikli, polivalan

mungo mungo, paçavra yünü, rejenere yün

muslin muslin, musulin


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da machine makine isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply