» » ice colour buz boyası, azoik boya

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i - h
- g
- e
- d
- c
- b
- a
-


 


ice colour buz boyası, azoik boya

ice dyestuff azoik boya

ideal ideal

ideal gas ideal gaz

ignition test yakma deneyi

imitation taklit

imitation astrakhan astragan taklidi

imitation fur kürk taklidi

imitation leather suni deri, yapay deri

immediate crease recovery angle sıçrayış açısı

immerse batırmak, daldırmak

immersion finishing daldırmalı apre

immersion roller daldırma silindiri, daldırma valsi

impermeability geçirimsizlik

impermeable geçirimsiz, sugeçirmez

impervious geçerimsiz

import ithal etmek

importation ithalat, dışalım

impregnate emdirmek, içirmek

impregnating agent emdirme maddesi

impregnating bath emdirme banyosu

impregnating machine emdirme makinesi, fular

impregnation emdirme, içirme

imprint basmak

impurity kirletici (madde); katışkı, safsızlık

incombustible yanmaz

incrustation su taşı, kazan taşı

indanthrene indatren

india rubber kauçuk

indian hemp hintkeneviri

indicator belirteç, gösterge, indikatör

indicator paper belirteç kağıdı, gösterge kağıdı, indikatör kağıdı

indigo çivit, indigo

indigo blue çivit mavisi, indigo mavisi

indigo printing indigo baskı

indigo vat indigo teknesi

indigo white indigo beyazı

indigosol dyestuff indigosol boyarmadde

indirect dolaylı, endirekt

individual fibre tek lif

industrial endüstriyel, sınai

industrial district endüstri bölgesi

industrial fabrics endüstriyel kumaşlar

industrial waste water sanayi atık suyu

industrialization sanayileşme, endüstrileşme

industry endüstri, sanayi

inert eylemsiz, inert, atıl

inflammable yanıcı, kolay tutuşur

influence etki

infrared kızılaltı, enfraruj

infrared drying (process) enfraruj kurutma, kızılaltı kurutma

infrared spectroscopy kızılaltı spekstropi, enfraruj spektroskopi

ingrain dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası

ingredient bileşen

inhibitor yavaşlatıcı, inhibitör

initial bath başlangıç banyosu

initial colour başlangıç rengi

initial liquor başlangıç banyosu

initial speed başlangıç hızı, ilk hız

injection rinsing machine püskürtmeli durulama makinesi

inlet giriş

inorganic anorganik

inorganic chemistry anorganik kimya

input girdi

insect böcek

insecticide böcek öldürücü, insektisit

insoluble çözünmez

inspection machine kumaş kontrol makinesi

instable kararsız, istikrarsız

insulate yalıtmak, izole etmek

insulation yalıtım, izolasyon

intensity şiddet, yeğinlik

intensive yoğun

interaction etkileşim

interior decorator içmimar

interior fittings mefruşat

interline orta astarı koymak (kumaşa)

interlock fabric interlock, interlok örgü

interlock knitting machine interlock, interlok örgü makinesi

intermediate ara

intermediate colour ara renk

intermolecular moleküllerarası

intermolecular forces moleküllerarası kuvvetler

international uluslar arası

inversion evirtim, inversiyon

iodine iyot

ion iyon

ion exchange iyon değiş tokuşu

ion exchanger iyon değiştirici

ionic iyonik

ionization iyonlaşma

iridescent colour yanardöner renk

iridescent effect yanardöner görünüm, janjan efekti

iridescent lustre yanardöner parlaklık

iron demir; ütü, ütülemek

iron detector demir detektörü

iron mould pas lekesi

ironing ütüleme

ironing machine ütü makinesi, ütü presi

ironing press ütüleme presi, ütü presi

ironing press ütüleme presi, pres

irreversible tek yönlü, tersinmez

isocyanate izosiyanat

isoelectric eşelektrik, izoelektrik

isoelectric point eşelektrik nokta, izolelektirik nokta

isolate yalıtmak, izole etmek

isolation yalıtım, izolasyon

isotactic izotaktik

isothermal eşısıl, izortermik

isothermal dyeing eşısıl boyama, iztormik boyama

isotope yerdeş, izotop

isotropic izotrop, eşyönlü

isotropy izotropi

istrument alet, araç


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da ice colour buz boyası, azoik boya isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply