» » Ear protectors Kulak koruyucu

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e - d
- c
- b
- a
-


 


Ear protectors Kulak koruyucu

easy-care yıkanıp giyilebilen, ütü istemeyen

easy kolay

eau de Javel Javel suyu

ebonite ebonit

ebullioscopy ebüliyoskopi

ecru silk ham ipek, sert ipek, ekrü ipeği

edge kenar

effect etki, efekt

effect thread efekt ipliği, fantezi iplik

effective etkili

effervescence köpürme, efervesans

elastic esnek, elastiki

elasticy esneklik, elastikiyet

elastomer elastomer

Electric shock Elektrik çarpması

Electrical parts list Cihaz listesi

electricity elektrik

electrochemical elektrokimyasal

electrochemistry elektrokimya

electrode elektrot

electrodialysis elektrodiyaliz

electrokinetic elektrokinetik

electrolysis elektroliz

electrolyte elektrolik

electrolytic elektrolitik

electrolytic bleaching elektrolitik ağartma

Electromagnetic brake Elektromanyetik fren

Electromagnetic clutch Elektromanyetik kavrama

electromotive elektromotor

electron elektron

electronic elektronik

electrophoresis elektroforez

electrophoretic elektroforetik

electropolishing elektropolisaj, elektriksel parlatma

electrostatic elektrostatik

element element; öğe, unsur

elevator asansör

Elitop EliTop, EliTube

Elitube EliTop, EliTube

Elivac suction system EliVac emiş sistemi

elongation uzama, genişleme

elongation at break kopma esnemesi

emboss gofreleme, kabartma apresi

embossed print kabartma baskı

embossing gofraj, kabartma

embossing calender gofre kalandırı, baskı kalandırı

embossing effect kabartma efekti

embossing felt gofre keçesi

embossing machine gofre makinesi, kabartma makinesi

embossing machine gofre silindiri

embroider nakış işlemek, işlemelerle süslemek

embroidery işleme, nakış

embroidery yarn nakış ipliği

Emergency button İmdat kapama butonu

Emergency link İmdat kapama zinciri

Emergency pull cord Imdat kapama kordonu

Emergency stop mechanism Imdat kapama cihazı

Emergency Stop Window "İmdat Duruş" ekranı

Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri

Emergency switch with pull cord Çekme kordonlu imdat kapama şalteri

emery zımpara

emery paper zımpara kağıdı

emission yayım, emisyon

employer işveren

empty boş; boşaltmak

Empty peg-trays Masura yerleşimine ara vermek

emulsification emülsiyonlaştırma

emulsify emülsiyonlaştırmak

emulsifying agent emülgatör, emülsiyonlama maddesi

emulsifying power emülsiyonlaştırma gücü

emulsion sıvı asıltı, emülsiyon

emulsion paint emülsiyon boya

emulsion thickening emülsiyon patı

enamel emay, mine

enamelled emaye

End-break İplik kopuşu

end uç; son

End piece Çıkıntı

End piece Son parça

endless sonsuz

Endless belt Sonsuz kayış

endless blanket sonsuz blanket

endophily endofili

endothermic ısıalan, endotermik

Endstock Emiş kafası (iplik makinesinde)

energy erke, enerji

energy conversion enerji dönüşümü, erke dönüşümü

Engage toothed rack of the package holder Dişli çubuk geçirme

engineer mühendis

engrave oymak, hakketmek

engraver oymacı hakkak

engraving gravür, oyma

engraving machine gravür makinesi, oyma makinesi

enrich zenginleştirmek

enrichment zenginleştirme

entrace giriş

Entry of Conveyor System Data Window "Taşıma Sistemi Verilerinin Girişi"
ekranı

Entry of Doffer Data/Functions Window "Takım Değiştirici Verileri / Fonksiyonları
Girişi" ekranı

Entry of Doffer Heights Window "Takım Değiştirici Yüksekliklerinin Girişi"
ekranı

Entry of Doffer Timing Window "Takım Değiştiricinin Zamanlanmasının Girişi"
ekranı

Entry of Ring Rail Heights Window "Bilezik Sehpası Yüksekliklerinin Girişi"
ekranı

Entry of Speed Factors Window "Hız Faktörlerinin Girişi" ekranı

Entry of Spinning Speed Window "Eğirme Hızının Girişi" ekranı

Entry of values Değerlerin girilmesi

environment çevre

environmental pollution çevre kirlenmes i

enzyme enzim

epsom salt acı tuz, mangnezyum sülfat

equal eşit

equation denklem

equilibruim denge

equipment donatım, gereçler

equivalent eşdeğer

erect yapmak, kurmak

Erlenmeyer flask erlenmayer

erode aşındırmak, yemek

error hata

error limit hata sınırı

erucic acid erüsik asit

ester ester

esterification esterleşme

etamine etamin

etch aşındarmak, yakmak

etched-ourpattern yakma deseni, aşındırma deseni

eutectic ötektik

eutectoid ötektik karışım

evaporate buharlaşmak; buharlaştırmak

evaporation buharlaşma

evaporator buharlaştırıcı

evening dress gece elbisesi, tuvalet

evening shade akşam nüansı

exact tam; doğru

examine incelemek, muayene etmek

excellent mükemmel, kusursuz

excessive aşırı

exhaust çektirmek; bitirmek, kütekmet

exhaust process çektirme yöntemi

exhaust steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar

exhaust vapours buhar bulutları

exit çıkış

exophily eksofili

exothermic ısıveren ekzotermik

exothermic reaction ısıveren tepkime, ekzotermik reaksiyon

expand açmak, yaymak, genişletmek

expander enine açıcı, enine açma donanımı

expander roller enine açma valsi, enine açma roliği

expansion genleşme

expansion factor genleşme katsayısı

experiment deney

experimental deneysel

explosion patlama

export ihraç etmek

exportation dışsatım, ihracat

expose tutmak, maruz bırakmak

exposure maruz kalma; poz

express sıkmak

expression effect sıkma etkisi, sıkma efekti

expression roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi

extend uzatmak, genişletmek

extract çıkarmak; özüt, ekstrat

extract wool ekstrat yünü

extraction özütleme, ekstaksiyon

extraction of fat yağ çıkarma

Eye bolt Delikli civata

Eyelet Göz

Eyelet Iplik rehberi gözü


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da Ear protectors Kulak koruyucu isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply