» » damp nem, rutubet

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d - c
- b
- a
-


 


damp nem, rutubet

dampen nemlendirmek

Damping agent Buharlama maddesi

dancer roller rakkas vals, rakkas silindir, ayak uydurma valsi

dancing roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma valsi

dark koyu

dark room karanlık oda

darken koyulaştırmak (renk)

darn gözemek, örmek

darning needle kumaş onarma iğnesi, gözeme iğnesi

darning yarn örme ipliği

Data safeguarding Veri emniyeti

daylight günışığı

daylight lamp günışığı lambası

deacidify asidini gidermek

dead donuk, cansız

dead steam çürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar

deaerate havasını gidermek, havasını almak

Decade switch Desimal şalter

decarbonize karbonunu gidermek

decate dekatirlemek

decating dekatirleme

decatize with dry steam kuru buharla dekatirlemek

decatizing cloth dekatir bezi

decatizing fastness dekatir haslığı

decatizing machine dekatir makinesi

decatizing roller dekatirleme valsi

decatizing stain dekatir lekesi

decay çürümek

dechlorinate klorsuzlaştırmak, klorunu gidermek

dechlorination klorsuzlaştırma, klorunu giderme

decolorization rengini açma, renksizleştirme, soldurma

decolorize rengini açmak, renksizleştirmek, soldurmak

decompose ayrıştırmak, parçalamak, dağıtmak

decomposition bozunma

decorate süslemek, dekore etmek

decoration dekorasyon, süsleme

decorative dekoratif, süsleyici

decrease azalmak, eksilmek

deep derin, koyu

deep pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş

deepen derinleştirmek; koyulaştırmak

defect hata, kusur

defective kusurlu, bozuk

defective fabrics defolu mallar

defoam köpüğünü gidermek

defoaming agent köpük giderici madde

deformation deformasyon

deforthing agent köpük giderici

defroth köpüğünü gidermek

degas gazını almak, gazını gidermek

degeneration yozlaşma, dejenerasyon

degradation bozinma, ayrışım

degrade ayrıştırmak, çözmek

degrease yağını gidermek (yün)

degreasing agent yağ giderici madde

degreasing bath yağ giderme banyosu

degree derece

degree of hardness sertlik derecesi

degree of saturation doyma derecesi

degum zamkını gidermek, serisini çözmük 8ipek)

degumming bath zamk giderme banyosu

dehumidification nemini alma, kurutma

dehumidifier nem alma maddesi, kurutucu madde

dehumidifiy nemini almak, kurutmak

dehydrate suyunu almak

dehydrating agent kurutma maddesi

dehydration dehidrasyon, su giderme, kurutma

dehydrogenation hidrojen giderme, dehidrojenasyon

delivery teslim, verme

delivery roller besleme silindiri, besleme valsi

Delivery speed Çıkış hızı

deluster parlaklığını azaltmak, matlaştırmak

deluster rayon mat reyon

delustering agent matlaştırma maddesi

delustering calender matlaştırma kalandırı

demineralization mineralini giderme

denaturation denatürasyon

denatured alcohol içilmez alkol, denatüre alkol

denier denye

denim denim

density yoğunluk

deoxidation oksijen giderme

deoxidize oksijenini gidermek

deoxidizer oksijen giderici madde

depilate kıllarını gidermek, tüylerini gidermek

depolymerization depolimerizasyon

deposit tortu, çökelti

depreciation amortisman, aşınma

depth derinlik

depth of colour renk koyuluğu, renk derinliği

depth of shade renk koyuluğu, renk derinliği

derivative türev

desiccator desikatör

design desen; çizmek, desen yapmak

design cylinder desen silindiri

design paper desen kağıdı

designer desinatör

desintegration parçalanma, ayrışma

desize haşıl sökmek

desized haşılsız, haşılı sökülmüş

desizing agent haşıl sökme maddesi

desizing machine haşıl sökme makinesi

desorption geri bırakma, desorpsiyon

desuint yağını gidermek (yün)

desulphurize kükürdünü gidermek

detach ayırmak, sökmek

detector dedektör, bulucu

detergency yıkama gücü, temizleme gücü

detergent deterjan

detergent power yıkama gücü

detonation patlama

deuterium döteryum

deuteron dötron

develop inkişaf ettirmek

developer inkişaf maddesi, developman maddesi

developing bath inkişaf banyosu

developing dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası

development inkişaf

deviation sapma

deviation in shade nüans sapması

dextrin dekstrin

disulpide disülfür

divide bölmek, ayırmak

diagonal çapraz

dialysis diyaliz

diameter çap

diaphragm diyafram

diastase diyastaz

diazo compound diazo bileşiği

diazo dyes diazo boyaları

diazosulfonate diazosülfonat

diazotization diazolama

diazotize diazolama

dichroism ikirenklilik, dikroizm

dichromatic ikirenkli, dikromatik

die molet

die milling machine rolet makinesi

different farklı, değişik

differential dyeing diferansiyel boyama

diffraction kırınım

diffuse yayılmak, dağılmak

diffuser yayıcı, difüzör

diffusion yayınım, difüzyon

dilute seyreltmek

dilute solution seyreltik çözelti

diluting agent seyreltici

dilution seyreltme

dim donuk; donuklaştırmak

dimension boyut, ölçü

dimerization ikizleşme, dimerizasyon

dimethyl dimetil

dip daldırmak

dip dyeing daldırmalı boyama

dip finish daldırmalı apre

diphenyl difenil

diphenylmethane difenilmetan

diphenylmethane dyes difenilmetan boyaları

dipole dipol, çiftucay

dipping drum daldırma tamburu

dipping liquor daldırma çözeltisi

dipping roller daldırma silindiri, daldırma valsi

dircet direkt, doğrudan

direct current düz akım, doğru akım

direct dyeing direkt boyama

direct dyestuff direkt boyarmadde

direct printing direkt baskı

direct spinning doğrudan büküm

direct spinning machine doğrudan büküm makinesi

direction yön, doğrultu

Direction of rotation of the spindles Iğ dönme yönü

dirt kir, pislik

dirt removal kir giderme

dirt repellent kir itici, kirlenmez

dirty pis, kirli; pisletmek, kirletmek

disacidify asidini gidermek

disazo dye dizaso boya

Disc Tas (çift tacın)

discharge aşındırmak

discharge printing aşındırma baskı

discharge printing paste aşındırma baskı patı

discharge resist aşındırma rezervesi

dischargeability aşındırılabilirlik

discharging agent aşındırma maddesi

discolour rengini değiştirmek, soldurmak

discolouration rengi değişme, solma

discontinuous kesintili, süreksiz

disinfect dezenfekte etmek

disinfectant mikrop öldürücü, dezenfektan

disinfection dezenfeksiyon

disperse dağıtmak; dağılmak, dispers

disperse dye dispers boya

dispersing agent dispersleme maddesi

dispersing power dispersleme gücü

dispersion dağılım, dispersiyon

Display Sunum ekranı

Display Sunum ekranı

Display card Sunum ekranı kartı

Display module Sunum ekranı modülü

dissociate ayrıştırmak

dissociation ayrışma

dissoluble erir, eriyebilir

dissolve eritmek, erimek

distaff öfke

distance uzaklık, mesafe

Distance ring Rondela

distil damıtmak

distillation damıtma

distillation flask damıtma balonu

distilled water damıtık su

distribute dağıtmak

disulpide disülfür

divide bölmek, ayırmak

doctor raklı, sıyırıcı

doctor blade rakle bıçağı, sıyırma bıçağı

doctor streak rakle izi

doctur knife rakle bıçağı, sıyırma bıçağı

doeskin dişi geyir derisi

doffer penyör, tarak

Doffer Doffer

Doffer beam Tutucu rayı, Takım değiştirici rayı

Doffer beam (Außengreifer) Takım değiştirici çubuğu (Dıştan kavrayıcıda)

Doffer Data Window "Takım Değiştirici Verileri" ekranı

Doffer height Takım değiştirici yüksekliği

Doffer in step 00 Takım değiştirici 00 basamağında

Doffer latch Iğ kancası

Doffer Service Operation Window "Takım Değiştirici Servis Çalışması"
ekranı

dog hair köpek kılı

Door Koruyucu kapı

Door Kapı

Door contact switch Kapı temas şalteri

dope dyeing yığın boyama

dosage dozaj

dose doz

dosing machine dozaj makinesi

double-faced çift yüzlü

double çift; katlamak

double bond çift bağ

double calender çift kalandır

double decomposition çifte bozunma

double doctor knife çift rakle

double sizing çift yüz apresi

Double underwinding flange Çift dip sarım flanşı

doubled yarn bükümlü iplik, çiftkat iplik

doubler katlama makinesi

down kuştüyü; tüy, hav

down resistant tüy geçmez, kuştüyü geçmez

downproof tüy geçmez, kuştüyü geçmez

Downwind Aşağıya sarım

Downwinding Downwound wrap Aşağıya sarım

downy tüylü

dozen düzine

Draft Çekim

Draft gearing Çekim sistemi tahriği

Drafting plane Çekim alanı düzeyi

Drafting system Çekim sistemi

Drafting System Data Window "Çekim Sistemi Verileri" ekranı

Drafting zone Ekartman mesafesi

Drafting zone Çekim bölgesi

Dragchain retainer Çekme zinciri tutucusu

drape perde

drapery kumaş, perdelik kumaş; manifatura

drawers külot, don

drawing çizim; çekme, çekim

drawing frame çekme makinesi

dress elbise, giysi; giyinmek

dress fabric elbiselik kumaş

dressing haşıl

dressing gown sabahlık, ropdöşambr

drier kurutucu

drill diril

drip-dry sıkma istemeyen, ütü istemeyen

Drip pan Damlama kabı

Drive - limit stop Tahrik hareketinin kesilmesi

Drive Tahrik, Kumanda

Drive motor Çalıştırma (tahrik) motoru

Drive motor Tahrik motoru

Drive motor forward motion Tahrik motoru ileri hareketi

Drive motor return motion Tahrik motoru geri hareketi

Drive of the lifting mechansim Kurs hareketi tahriği

Drive pulley Tahrik kasnağı, Cer kasnağı

Drive shaft Eksantrik kam mili

Drive wheel Tahrik dişlisi

Driving belt Tahrik kayışı

drop damla; damlamak

dropping glass pipet

drum tambur, silindir

dry-cleaning detergent kuru temizleme deterjanı

dry kuru; kurutmak; kurumak

dry cleaning kuru temizleme

dry distillation kuru damıtma

dry finishing kuru apreleme

dry weight kuru ağırlık

dryer kurutucu

drying kurutma maddesi

drying agent kurutma maddesi

drying apparatus kurutma aygıtı

drying chamber kurutma odası

drying cylinder kurutma silindiri

drying equipment kurutma donanımı

drying installation kurutma tesisi

drying machine kurutma makinesi

drying machine kurutma makinesi

drying plant kurutma tesisi

drying plant kurutma tesisi

drying roller kurutma silindiri

drying stenter germeli kurutma makinesi

dub yağlayıp yumuşatmak (deri)

duck dok, branda bezi

duffle kalın havlı yünlü kumaş

dull donuk, sönük, mat

dull effect mat efekt

dull finish matlık apresi

dulling matlaştırma

dulling agent matlaştırma maddesi

dupion dupiyon

duplex çift, dubleks

duplex printing dubleks baskı

duplex printing machine dubleks baskı makinesi

durability dayanıklılık, sağlamlık

durable dayanıklı, sağlam

duration süre, müddet

dust-tight toz geçirmez

dust toz

dustproof toz geçirmez

duvetine divitin

dvetyn(e) divitin

dye boya; boyamak

dye absorption boyanabilirlik, boyanabilme

dye affinity boyanabilirlik, boyanabilme

dye autoclave basınçlı boyama aparatı

dye back boya teknesi, boya kabı

dye base boya bazı

dye bath boya banyosu

dye beam boya levendi

dye beck boya teknesi, boya kabı

dye bobbin boyama bobini

dye core boyama bobini

dye feeding roller boya merdanesi

dye fixing agent boya fiksaj maddesi

dye liquor boya banyosu

dye mordant boya mordanı

dye padder boya fuları

dye penetration boya nüfuzu, boyanın içe işlemesi

dye remover boya çıkarıcı

dye retarder boya geciktirici

dye solution boya çözeltisi

dye tube boya bobini

dye wessel boya kabı

dye winch boya haspeli

dye wood boya ağacı

dye works boyahane

dye yield boya verimi

dyeability boyanabilirlik

dyed-in-the-wool boyalı iplikten yapılmış

dyehouse boyahane

dyeing boyama bobini

dyeing accelerator boyama hızlandırıcı

dyeing apparatus boyama aygıtı

dyeing auxiliary boyama yardımcı maddesi

dyeing beam boyama levendi

dyeing industry boya sanayi

dyeing machine boyama makinesi

dyeing plant boyahane

dyeing power boyama gücü

dyeing temperature boyama sıcaklığı

dyer boyacı

dyestuff boyarmadde, boyarözdek

dyestuff dusting boyarmadde uçuntusu

dyestuff flight boyarmadde uçuntusu

dynamic din


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da damp nem, rutubet isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply