» » cabinet drier kurutma dolabı

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

z
- y
- w
- v
- u
- t
- s
- r
- q
- p
- o
- n
- m
- l
- k
- j
- i
- h
- g
- e
- d
- c - b
- a
-


 


cabinet drier kurutma dolabı

cable kablo

cadmium kadmiyum

cadmium chloride kadmiyum klorür

cadmium sulphide kadmiyum sülfür

cadmium yellow kadmiyum sarısı

calcium kalsiyum

calcium carbonate kalsiyum karbonat

calcium chloride kalsiyum klorür

calcium hardness kalsiyum sertliği

calcium hydroxide kalsiyum oksit

calcium soap kalsiyum sabunu

calcuim sulphate kalsiyum sülfat

calculate hesaplamak

calculation hesap

calender kalandır; kalandırlamak

calender finish kalandır apresi

calender roll kalandır silindiri

calf leather videla, dana derisi

calmuc kalmuk

calorimeter ısıölçer, kalorimetre

Cam Kam

Cam Eksantrik, kam

Cam gearing Değiştirme tertibatı dişli sistemicabinet drier kurutma dolabı

cable kablo

cadmium kadmiyum

cadmium chloride kadmiyum klorür

cadmium sulphide kadmiyum sülfür

cadmium yellow kadmiyum sarısı

calcium kalsiyum

calcium carbonate kalsiyum karbonat

calcium chloride kalsiyum klorür

calcium hardness kalsiyum sertliği

calcium hydroxide kalsiyum oksit

calcium soap kalsiyum sabunu

calcuim sulphate kalsiyum sülfat

calculate hesaplamak

calculation hesap

calender kalandır; kalandırlamak

calender finish kalandır apresi

calender roll kalandır silindiri

calf leather videla, dana derisi

calmuc kalmuk

calorimeter ısıölçer, kalorimetre

Cam Kam

Cam Eksantrik, kam

Cam gearing Değiştirme tertibatı dişli sistemi Cam nose Pozisyon kamı

Cam position Kam pozisyonu

Cam system Kam sistemi

Cam system Kam sistemi

Cam system Kam değiştirme tertibatı

Cam system initial position Kam değiştirme tertibatı temel ayarı

Cam system motor Kam sistemi motoru

camber eğrilik, şişkinlik

cambric patiska

camel's hair devetüyü

camel's hair yarn devetüyü ipliği

Can Kova

Can Kova

cantala fibre kantala lifi

cantiunuous sürekli, kesintisiz, kontinü

canvas çadır bezi, yelken bezi; kavana, kanaviçe

caoutchouc kauçuk

cap başlık, kep, kasket

Cap Kapak

capacity kapasite

cape pelerin, harmani

capillarity kılcallık

capillary kılcak

capillary condesation kılcal yoğunlaşma

capillary tube kılcal boru

caprolactam kaprolaktam

carbamate karbamat

carbamide karbamit, üre

carbohydrate karbonhidrat

carbon karbon

carbon dioxide karbondioksit

carbon fiber karbon lifi

carbonate karbonat

carbonic acid karbonik asit

carbonization karbonizasyon

carbonize kömürleştirmek, karbonize etmek

carbonizing karbonizasyon

carbonizing agent karbonizasyon maddesi

carbonizing bath karbonizasyon banyosu

carbonizing machine karbonizasyon makinesi

carbonizing plant karbonizasyon tesisi

carbonizing stain karbonizasyon lekesi

carbonizing stove karbonizasyon fırını

carboxymethyl cellulose karboksimetil selüloz

carboxymethyl starch karboksimetil nişasta

card tarak; taramak

carded taranmış

carded wool yarn ştrayhgarn yün ipliği

cardigan hırka

carding engine tarak makinesi

carding machine tarak makinesi

carpet hali, kilim

carpet finishing machine halı apre makinesi

carpet loom hali tezgahı

carpet printing machine halı basma makinesi

carpet wool halı yünü

carpet yarn halı ipliği

carrier taşıyıcı

Carrier Taşıyıcı

casein kazein

casein fibre kazein lifi

casement perdelik pamuklu kumaş

cashmere kaşmir

cashmere wool kaşmir yünü

cask fıçı, varil

cast iron dökme demir

cast off iğneden çıkarmak (ilmek)

castor oil hintyağı

catalysis tezleştirme, kataliz

catalyst katalizatör

catalyzer katalizör

Catch Tutucu

Catch Mandal

Catch Pawl Şalt tırnağı

cathode katot

cathodic katotsal

cation katyon

cationic katyonik

cationic dye katyonik boya

caustic kostik, yakıcı, aşındırıcı

caustic alkali alkali hidroksit

caustic ammonia amonyum hidroksit

caustic soda sudkostik, sodyum hidroksit

caustic soda Iye sudkostik çözeltisi

causticize kostiklemek

cauterize yakmak, ısıyla aşındırmak

cauterized pattern yakma deseni, aşındırma deseni

cavity boşluk

cellulose selüloz

cellulose acetate selüloz asetat

cellulose derivative selüloz türevi

cellulose fibre selüloz lifi

cellulose hydrate selüloz hidrat

cellulose triacetate selüloz triasetat

cement çimento

center merkez

Centering gauge Merkezleme parçası

Centering plate Sıkma plakası

Centering plate Sürgü plakası

Central setting device for bottom rollers Alt silindirler için merkezi ayar
cihazı

centere merkez

centrifugal drum santrifüj tamburu, santrifüj sepeti

centrifugal drying machine santrifüj kurutma makinesi

centrifugal machine santrifüjör

centrifugal power merkezkaç kuvvet

centrifugal pump merkezkaç pompa, santrifüj pompa

centrifuge santrifüj; santrifüjlemek

ceratine keratin

chain zincir

Chain conveyor Zincirli taşıma

chain loom zincirli tezgah

chain mercerizer zincirli merserizasyon makinesi

chain mercerizing machine Zincirsiz merserizasyon makinesi

chain reaction zincirleme tepkime, zincirleme reaksiyon

chain stitch zincir dikişi, zincir işi

chalk tebeşir

chamber oda, kompartıman

chamber drying kompartıman kurutması

chamois güderi

change değişmek; değiştirmek; değişiklik, değişme, değişim

Change BCD positions BCD konum degiştiriçi

Change gear Değişebilir dişli

Change point Kumanda noktası, kumanda zamanı

Change position Değişme pozisyonu

changeable yanardöner, janjan

changeable effect yanardöner görünüm, janjan efekti

Changing the lot Parti değişimi

Channel Kanal

charge ağırlaştırmak

charge the bath banyoyu hazırlamak

Charging set Şarj ekipmanı

charmeuse şarmöz

chart çizelge, tablo

check ekose; kontrol

cheese çapraz bobin

cheesecloth tülbent

chelate çelat

chelation çelatlama, kıskaçlama

chemical kimyasal; kimyasal madde

chemical analysis kimyasal analiz, kimyasal çözümleme

chemical finish apre

chemical finishing apreleme

chemical finishing agent apre maddesi

chemical finishing effect apre efekti

chemical finishing padder apre fuları

chemical finishing plant apre tesisi, bitim işlemi tesisi

chemical mordanting agent mordanlama maddesi

chemical oxygen deman, COD kimyasal oksijen gereksinimi, KOG

chemical radical kimyasal radikal

chemical reaction kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyon

chemical symbol kimyasal simge

chemically pure kimyaca arı, kimyevi saf

chemistry kimya

chequer ekose deseni; damalı yapmak, ekose desenli yapmak

chequered kareli, damalı

cheviot wool şevyot (yünü)

chiffon şifon, ipek tül

children's wear çocuk giyimi

chiné benekli desenli

Chinese oak silk tusah ipeği

chintz renkli desenli pamuklu kumaş

chintz calender parlatma kalandırı, çinz kalandırı, friksiyonlu kalandır

chintz effect parlatma efekti

chintz finish parlatma apresi

chloric acid klorik asit

chloride klorür

chlorinate klorlamak

chlorination klorlama

chlorine klor

chlorine bleaching klor ağartması, hipoklorit beyazlatması

chlorine resistant klora dayanıklı

chlorite klorit

chlorite bleaching klorit beyazlatması, klorit ağartması

chloroform kloroform

chromate kromat

chromatic kromatik

chromatic aberration renk sapması

chromatics renk bilgisi

chromatography kromatografi

chrome kromlamak

chrome dyestuff krom boyası

chrome gelatine krom jelatin

chrome mordant krom mordanı

chromium krom

chromium acetate krom asetatı

chromogen kromogen, kromojen

chromophore kromofor

Chute Düşme (dalma) haznesi

circle daire

Circuit breaker Sigorta

Circuit layout Kumanda planı

circular knitting machine yuvaralak örgü makinesi

circulate dolaşmak, deveran etmek

circulating air dryer hava sirkülasyonlu kurutucu

circulation dolaşım, devir, sirkülasyon

circulation of liquor banyo sirkülasyonu

citrate sitrat

citric acid sitrik asit, limon asidi, limontuzu

citrine sitrin

citromycetin sitromisetin

Clamp bolt Sıkıştırma eksantriği

Clamping piece Sıkıştırma parçası

Clamping ring Gerdirme bileziği

classification sınıflama, bölümleme

classify sınıflamak, bölümlemek

Claw Tespit tırnağı

clean temiz; temizlemek

Cleaning Temizleme

Cleaning brush Temizleme fırçası

Cleaning device Temizleme donanımı

Cleaning head Temizleme başlığı

Cleaning passage Temizleme turu

cleanse temizlemek

cleanser temizleme maddesi

clear parlak, berrak; temiz

clear rinsing son durulama

Clearer device Temizleme donanımı

Clearer roller Temizleyici makara

Clearer roller support Temizleme silindiri tutucusu

clico patiska, pamuk bezi

climate iklim

clip kırkım, kırpma

clipping kırkım, kırpma

Clockwise Saat yönü

Clockwise rotation (of the spindles) Saat yönü dönüşü (iğler)

Clogging Tıkanma

cloqué klog, kabarcıklı krep

close kapatmak, kapamak

clot pıhtılaşmak

cloth-finishing press kumaş apre presi

cloth kumaş, bez

cloth batch kumaş topu

cloth beam kumaş roliği

cloth breaking machine apre kırma makinesi

cloth cutting machine kumaş kesme makinesi

cloth expander kumaş açıcı

cloth feeding apparatus kumaş besleme aygıtı

cloth finishing kumaş apresi

cloth fulling kumaş dinkleme

cloth guider kumaş sevk aparatı

cloth humidifying machine kumaş nemlendirme makinesi

cloth looking machine kumaş kontrol makinesi

cloth milling kimaş dinkleme

cloth printing kumaş baskısı

cloth roller kumaş roliği

cloth shearing machine kumaş tıraşlama makinesi

cloth singeing machine kumaş yakma makinesi

cloth supply kumaş besleme, kumaş verme

cloth take-up machine kumaş sarma makinesi

cloth waste kumaş telefi

clothes giysi, elbise

clothes moth güve

clothes peg çamaşır mandalı

clothes press çamaşır dolabı, elbise dolabı

clothing giyim

clothing Industry giyim endüstrisi, konfeksiyon sanayi

cloud temperature bulanıklık noktası

Clutch Coupling Kavrama

coagulate pıhtılaşmak, koyulaşmak

coagulation pıhtılaşma, koagülasyon

coal kömür

coarse kaba

coat ceket; palto; manto; kaplamak, örtmek

coating kaplama, örtme; elbiselik kumaş, paltoluk kumaş

coating doctor kaplama raklesi, sürme raklesi

coating finish rakleyle apre, rakleli bitim işlemi

cockle kırışık, buruşukluk

coconut fibre hindistancevizi lifi

cocoon koza

cocoon opener koza açıcı

Code Kod numarası

coefficient katsayı

cohesion türdeş yapışma, kohezyon

coir hindistancevizi lifi

cold soğuk

cold bleaching soğuk ağartma, soğuk beyazlatma

cold dyeing soğuk boyama

cold dyeing dyestuff soğum boyama boyarmaddesi

cold pad-batch method soğuk bekletme yöntemi

cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama

cold washing soğuk yıkama

cold water retting soğuk suda havuzlama

cold water rinsing soğuk suda çalkalama

cold wetting agent soğukta etkin ıslatıcı

collar yaka

Collector sheet Biriktirme saçı

collodion kolodyum

collodion cotton kolodyum pamuğuf

colloid asıltı, kolloit

colloresin proces koloresin yöntemi

color renk

colorant renklendirici

coloration renklendirme

colorimeter renkölçer, kolorimetre

colorimetry renkölçüm, kolorimetri

colour renk; boya; renk vermek, boyamak

colour blending renk karışımı

colour change renk değişimi

colour chart renk katalogu

colour code renk kodu

colour combination renk kombinasyonu

colour deviation renk sapması

colour discharge printing renkli aşındırma baskı

colour doctor boya raklesi

colour embossing renkli kabartma

colour film renkli film

colour harmony renk harmonisi, renk uyumu

colour mixture renk karışımı

colour printing renkli baskı

colour resist renkli reserve

colour scale renk ölçeği, renk skalası

colour sense renk duyusu

colour sensitivity renk duyarlığı

colour sequence renk kararlılığı

colour stain renk lekesi

colour temperature renk sıcaklığı

colour test renk testi

colour value renk değeri

colour yield renk verimi

coloured renkli

coloured cloth renkli kumaş

coloured discharge renkli aşındırma

coloured embossing renkli kabartma

colourfast boyaya dayanıklı

colourfastness renk haslığı

colourful renkli

colouring renklendirme

colouring agent boya maddesi

colouring power boyama gücü

colourist boyacı, basmacı, kolorist

colourless renksiz

comb tarak; taramak

combed yarn kamgarn

comber tarak

comber waste tarakaltı, döküntü

combination colour karışım rengi

combination dyeing karışım boyama

combination shade karışım tonu

combine birleştirmek; birleşmek

combined bleaching kombine ağartma, kombine beyazlatma

combined milling kombine dinkleme

combings tarantı

combustion yanma

combustion heat yanma ısısı

Comment form Üretim gözetimi

commerce ticaret, alışveriş

commercial weight ticari ağırlık

comparative dyeing karşılaştırma boyaması

comparison karşılaştırma

compensate denklemek, denge sağlamak

compensating roller rakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri

Compensating spring Dengeleme yayı

Compensator lever (yarn tension) Dengeleme kolu (iplik gerginliği)

complementary komplemanter, tamamlayıcı, tümler

complementary colour komplemanter renk, tamamlayıcı renk

complex salt kompleks tuz

complexing agent kompleks yapıcı

component bileşen

composition bileşim, terkip

compound bileşik

compress sıkıştırmak

compressed air basınçlı hava, sıkıştırılmış hava

compressibility sıkışırlık, kompresibilite

compression sıkıştırma, kompresyon

compressive shringkage sıkıştırmalı çektirme, kompresif çektirme

compressive shrinking machine sıkıştırmalı çektirme makinesi, kompresif çektirme
makinesi

computer bilgisayar

concave içbükey

Concave adapter Konkav adaptör

concave roller içbükey vals, içbükey silindir

concentrate koyulaştırmak, deriştirmek

concentrated derişik konsantre

concentration derişim, konsantrasyon

concentrical eşmerkezli, özdekeş

condensate yoğuşuk, kondensat

Condensate separator Kondensat çıkışı

condensation yoğunlaşma

condensation machine kondensasyon makinesi

condensation resin kondensasyon reçinesi

Condenser Yoğunlaştırıcı

Condenser bar Yoğunlaştırıcı rayı

condition durum; kondisyonlamak

conditioning machine kondisyonlama makinesi

conductivity iletkenlik

cone koni; konik bobin, konik çapraz bobin

Cone angle Koniklik açısı

Cone height Koniklik yüksekliği

Cone point spindle Sivri iğ dip yatağı

configuration konfigürasyon

Configuration of PLC inputs and outputs PLC giriş ve çıkışlarının konfigürasyonu

Configuration plan Konfigürasyon planı

conical konik

coning oil bobin yağı

conjugated fibre bikomponent lif, iki komponentli lif

Connecting rod Krank (bağlantı) kolu

constant değişmez, sabit

constituent bileşen

consume tüketmek

consumption tüketim

contact değme, temas

Contact area Temas yüzeyi

contact dryer kontak kurutucu

contact drying kontak kurutma

Contact pin Temas iğnesi

Contact roll Temas makarası

Contact roll assembly Temas makarası grubu

Contact unit Temas ünitesi

container kap

Container Toplayıcı kap

Container for used oil Kullanılmış yağ kabı

contaminate kirletmek, pisletmek

contamination kirletme

content içerik

continual sürekli, aralıksız

continuous ager kontinü buharlayıcı, kesintisiz buharlayıcı

continuous bleaching kontinü beyazlatma, kesintisiz ağartma

continuous dyeing kontinü boyama, kesintisiz boyama

continuous dyeing machines kontinü boyama makinesi, kesintisiz boyama makinesi

continuous finishing kontinü apre, kesintisiz bitim işlemi

continuous process kontinü metod, kesintisiz yöntem

contour kontur

contract çekmek, büzülmek

contraction çekme, büzülme

contrast karşıtlık, kontrast

contrast dyeing kontrast boyama

contrasting colour kontrast renk

control kontrol etmek, denetlemek

Control board Kontrol paneli

Control cabinet Kontrol dolabı (kabini)

Control cabinet door Kontrol dolabı kapağı

Control function Kontrol fonksiyonu

Control panel Kontrol terminali

Control panel Kontrol paneli

Control pin Kumanda pimi

Control transformer Kontrol transformatörü

Control voltage Kontrol voltajı

convection konveksiyon

convection drier konveksiyon kurutucu

convection drying konveksiyon kurutması, sıcak havayla kurutma

convert değiştirmek

converter konverter, dönüştürücü

convex dışbükey

convex roler dışbükey vals, dışbükey kurutucu

conveyor taşıyıcı, konveyör

Conveyor belt drive Taşıma bandı tahriği

conveyor belt drying machine taşıma bantlı kurutucu

Conveyor drive (RingCan) Taşıma bandı tahriği (RingCan)

conveyor dryer taşıma bantlı kurutucu

Conveyor system Taşıma bandı

Conveyor System Service Operation Window "Taşıma Sistemi Servis Çalışması"
ekranı

cool soğutmak

cooler soğutucu

cooling soğutma

cooling roller soğutma silindiri

Cooling tong Soğutma dili (Sıcak presleme donanımı)

cooling water soğutma suyu

cop kops, masura

Cop Kops, Masura

Cop bridge Kops koprüsü

Cop build Kops oluşumu

Cop diameter Kops çapı

cop dyeing machine kops boyama makinesi

Cop ejector Kops çıkarıcı

Cop monitoring Kops gözlemi

Cop removing station Kops çıkarma istasyonu

Cop winder Bobin makinesi

copolymer kopolimer, eşpolimer

copolymerization kopolimerizasyon, eşpolimerleşme

copper bakır

copper acetate bakır asetat

copper coating machine bakır kaplama makinesi

copper cylinder bakır silindir

copper mordant bakır mordan

copper naphthenate bakır naftenat

copper number bakır sayısı

copper rayon bakır ipeği

copper sulphate bakırsülfat, göztaşı

copperas vat vitriyol küpü

copy kopya

copying table kopyalama masası

cord fitil; ip, sicim, şerit

cord velvet fitilli kadife

corded fitilli

cordonnet kordone

corduroy fitilli kadifi

core çekirdek

Core Core (özlü) iplik

core mercerizing çekirdek merserizasyonu

Core yarn equipment Core iplik donanımı

cork mantar

correlation ilinti, korelasyon

corrode aşındırmak, yemek

corrosion-proof aşınmaya dayanıklı

corrosion-resisting aşınmaya dayanıklı

corrosion yenim, aşınma, korozyon

corset korse, korsa

corundum korindon

cottaga steamer buharlama odası

cottage drier kurutma odası

cotted wool keçeleşmiş yün

cotton pamuk

cotton batting tabaka halinde pamuk

cotton bleaching pamuk ağartma

cotton cleaning machine pamuk temizleme makinesi

cotton cloth pamuklu kumaş

cotton fabric pamuklu kumaş

cotton factory pamuk fabrikası

cotton fibre pamuk lifi

cotton gin pamuk çırçırı

cotton industry pamuk endüstrisi

cotton linen yarı keten

cotton mill pamuk fabrikası

cotton picker pamuk toplama makinesi

cotton picking machine pamuk toplama makinesi

cotton plant pamuk fidanı

cotton plush pamuklu pelüş

cotton staple pamuk teli, pamuk lifi

cotton velvet pamuklu, kadife

cotton wad(ding) hidrofil pamuk

cotton weaving mill pamuklu dokuma fabrikası

cotton wool ham pamuk; hidrofil pamuk

cotton yarn pamuk ipliği

cottonize pamuklaştırmak

cottonseed pamuk çekirdeği, çiğit

cottonseed oil pamuk yağı, çiğit yağı

count iplik numarası

counter-ductor kontr-rakle

Counter card Sayaç kartı

Counter of operating hours Çalışma saatleri sayacı, Çalışma saatleri numaratörü

counterblade kontr-rakle

Counterclockwise Saat yönünün aksi yönü

Counterclockwise rotation (of the spindles) Saat aksi yönü dönüşü (iğler)

counterfaller sayaç düşürücü

couple kenetlemek

coupling kenetlenme

coupling component kenetlenme komponenti

coupling dyestuffs kenetlenme boyar maddeleri

Coupling neck Kavrama pimi muylu bağlantısı

coupling reaction kenetlenme reaksiyonu

couture terzilik, desinatörlük

couturier modacı, desinatör

covalent band kovalent bağ

cover örtmek, kaplamak

Cover Muhafaza

Cover Kapak

Covering fibres Örtücü lifler

covering power örtme güce (boya)

coverlet yatak örtüsü

cr pe krep, bürümcük

cr pe de Chine krepdöşin

cr pe Georgette krepsüzet

cr pe yarn krep ipliği

crabbing krablama, yaş fiksaj

crabbing liquor krablama çözeltisi, yaş fiksaj çözeltisi

crabbing machine krablama makinesi, fiksaj makinesi

Cradle Tutucu kızak

Cradle Kafes

Cradle spacer Kafes tutucu

crape krap

crease-free kırışıksız

crease-proofing buruşmazlık bitim işlemi

crease-resist finish buruşmazlık apresi

crease-resistant buruşmaz

crease kırışık, buruşuk; pli, kırışmak, buruşmak, pli yapmak

crease formation kırışık oluşumu

crease proof buruşmaz

crease recovery angle buruşmazlık açısı, katlanma açısı

creel cağlık, çözgü sehpası

Creel Cağlık

crepe kıvırcıklaştırmak

crepon krepon

cretonne kreton

crex-neck hakim yaka

crimp kıvırcıklaştırmak

crimp effect krep etkisi, krep efekti

crimped fabric bürümcük

crimping machine kıvırcıklaştırma makinesi

crimson fesrengi, kızıl

critical kritik

critical pressure kritik basınç

critical speed kiritik hız

critical volume kritik hacim

crochet kroşe örgüsü, tek tığ örgüsü

crochet hook dantel tığı

crop tabakalanmış hayvan derisi

cross-brushing machine capraz fırça makinesi

cross-dye üzerine boyamak

cross-shearing machine enine makaslama makinesi

cross-stitch çapraz dikiş

cross-striped enine çizgili, reye

cross-wound bobbin çapraz bobin

Cross-wound package Çapraz sarımlı bobin, silindirik

Cross gauge Çapraz şablon

cross raising enine şardonlama, açık şardonlama

cross section kesit

crossbred melez

crosswise shearing machine enine makaslama makinesi

Crown gear swing arm Ayna dişlisi kasnağı

crucible yüksek, kroze

crude ham

crumple buruşturmak, kırıştırmak

crunch finish hışırtılık apresi

crunchy handle hışırtılı tulum

crush ezmek; sıkıştırmak

crystal kristal

crystallite kristalit

crystallize kristalleşmek, billurlaşmak

cubic centimeter santimetreküp

cuff manşet, kolluk

cuff link kol düğmesi

cuite kuite ipeği

cultivation tarım, yetiştirme

cumprammonium silk kupramonyum ipeği, yapay ipek

Cup Kap

cuprammonium rayon kumpramonyum ipeği, yapay ipek

cupro fiber bakır ipeği lifi

curl kıvırmak, bükmek

curruy tabaklamak, sepilemek

Cursor Kursör

curtain perde

curtain machine perde makinesi

curtain stretcher perde gergefi

cushion yastık

Cushion roller Balon silindiri

cut kesmek

CutCat Data Window "CutCat Verileri" ekranı

CutCat unit Iğ dibi temizleme robotu (CutCat ünitesi)

Cutter Bıçak

cutting cylinder kesme silindiri

cuttings atık, dökünkü, telef

cuttle katlamak, paftalamak, istiflemek

cuttler katlayıcı

cuttling frame katlama donanımı, paftalama donanımı, istifleme donanımı

cyanidation siyanürleme

cyanine siyanın

cyanine dye siyanin boyası

Cycle completed Çevrim (ritim) bitimi

Cycle counter Ritm sayacı

Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu

Cyclic speed variation Çevrimsel hız varyasyonu

cylinder silindir, vals, rolik, merdane

cylinder drying machine silindirli kurutma makinesi

cylinder fulling machine silindirli dinkleme makinesi

Cylinder of cleaning system Temizleme silindiri

cylinder press silindirli pres

cylinder printing silindirli baskı

cylinder setting machine silindirli kesme makinesi

cylinder steamer davullu buharlayıcı

cylinder washing machine tamburlu yıkama makinesi

cylindrical silindirik

cysteine sistein

cysti damask damasko, Şam kumaşı


Alıntı: http://www.turkcebilgi.org/


Tekstil Terimleri


Google'da cabinet drier kurutma dolabı isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply